ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب خودارزیابی درس سوم علوم و فنون یازدهم انسانی ☄️ صفحه ۳۱ تا ۳۳

پاسخ و حل سوال های خودارزیابی صفحه 31 ، 32 و 33 درس 3 سه کتاب علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس سوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۳۱ ، ۳۲ و ۳۳ درس ۳ سوم «تشبیه» کتاب علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس دوم علوم و فنون یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس سوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی
جواب خودارزیابی درس سوم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی صفحه ۳۱ ، ۳۲ و ۳۳ درس ۳ سوم علوم و فنون ادبی یازدهم

۱- در ابیات زیر تشبیه‌های فشرده (بلیغ) و گسترده را بیابید و پایه‌های آن‌ها را مشخّص نمایید:

الف) اگر چو مرغ بنالم، تو همچو سرو ببالی / و گر چو ابر بگریم، تو همچو غنچه بخندی خواجوی کرمانی

پاسخ: چو مرغ بنالم: تشبیه گسترده؛ م در بنالم: مشبه، مرغ: مشبه به، چو: ادات تشبیه، نالیدن: وجه شبه
تو همچو سرو ببالی: تشبیه گسترده؛ تو: مشبه، سرو: مشبه به؛ همچو: ادات تشبیه بالیدن: وجه شبه
چو ابر بگریم: تشبیه گسترده؛ م در بگریم: مشبه، ابر: مشبه به، چو: ادات تشبیه گریستن: وجه شبه
تو همچو غنچه بخندی: تشبیه گسترده؛ تو: مشبه، غنچه: مشبه به، همچو: ادات تشبیه، خندیدن: وجه شبه

من: مشبهمرغ: مشبه بهنالیدن: وجه شبهچو: ادات تشبیهتشبیه گسترده
توسروبالیدنهمچوتشبیه گسترده
منابرگریستنچوتشبیه گسترده
توغنچهخندیدنهمچوتشبیه گسترده

ب) پیش کمان ابرویش لابه همی کنم؛ ولی / گوش کشیده است؛ از آن گوش به من نمی‌کند حافظ

پاسخ: کمان ابرو: تشبیه فشرده؛ ابرو: مشبه، کمان: مشبه به

ابرو: مشبهکمان: مشبه بهتشبیه فشرده

پ) دل گرفتار بلای عشق توست / جان شهید کربلای عشق توست وفایی

پاسخ: بلای عشق: تشبیه فشرده؛ عشق: مشبه، بلا: مشبه به

عشق: مشبهبلا: مشبه بهتشبیه فشرده
عشق: مشبهکربلا: مشبه بهتشبیه فشرده
جان: مشبهشهید کربلا: مشبه بهتشبیه فشرده

۲- وجه شبه را در شعرهای زیر مشخّص کنید:

الف) صدا چون بوی گل در جنبش آب / به آرامی به هر سو پخش می‌گشت فریدون توللی

پاسخ: مصراع دوم وجه شبه: به آرامی پخش شدن / پخش شدن

ب) نفس کز گرم‌گاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک.
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت،
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟ مهدی اخوان ثالث

پاسخ: تاریک، ایستادن وجه شبه: قرار گرفتن حجاب و مانعی در برابر چیزی / تاریکی / ایستادن

۳- دو پایه اصلی تشبیه را در اشعار زیر مشخّص کنید:

الف) پشت هیچستان چتر خواهش باز است،
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
زنگ باران به صدا می‌آید.  سهراب سپهری

پاسخ: زنگ باران: باران: مشبه، زنگ: مشبه به

خواهش: مشبهچتر: مشبه به
باران: مشبهزنگ: مشبه به
عطش: مشبهنسیم: مشبه به

ب) هر چه به گرد خویشتن می‌نگرم در این چمن / آینه ضمیر من جز تو نمی‌دهد نشان هوشنگ ابتهاج

پاسخ: آینه ضمیر: ضمیر: مشبه، آینه: مشبه به

ضمیر: ضمیر: مشبهآینه: مشبه به

۴- نوع تشبیه را در ابیات زیر مشخّص کنید:

الف) اگر ای عشق پایان تو دور است / دلم غرق تمنّای عبور است
برای قد کشیدن در هوایت / دلم مثل صنوبرها صبور است سلمان هراتی

تشبیه گستردهدلم مثل صنوبرها صبور است

ب) زمین چو سینه سهراب زیر جوشن برگ / فرو نشسته در آن ناوک صنوبر وغان علی موسوی گرمارودی

تشبیه گستردهزمین چو سینه سهراب

پ) مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است / اجرام کوه‌هاست نهان در میان برف کمال الدّین اسماعیل

تشبیه گستردهاجرام کوه ها مانند پنبه دانه است

ادامه پاسخ: در ضمن در همین تمرین ترکیب‌های: جوشن برگ / ناوک صنوبر / و ناوک غان هم تشبیه فشرده هستند.

۵- در اشعار زیر مشبّه و مشبّهٌ به را مشخّص کنید.

الف) پاسی از شب رفته بود و برف می‌بارید / چون پرافشان پری‌های هزار افسانه‌ای از یادها رفته مهدی اخوان ثالث

رف: مشبهپری‌های هزار افسانه‌ای: مشبه به

ب) روز چو شمعی به شب، زود رو و سرفراز / شب چو چراغی به صبح، کاسته و نیم تاب خاقانی

روز: مشبهشمع: مشبه به
شب: مشبهچراغ: مشبه به

۶- تشبیه‌های به کار رفته در بیت‌های زیر دارای کدام یک از پایه‌های تشبیه‌اند؟

الف) مرا، کز جام عشقت مست گشتم / وصال و هجر یک سان می‌نماید فخرالدّین عراقی

پاسخ: جام عشق: دو پایه: مشبه و مشبه به

ب) گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد / اوّل بلا به مرغ بلند آشیان رسد سعدی

پاسخ: سنگ حادثه: دو پایه: مشبه ومشبه به

پ) خانه دل ما را از کرم عمارت کن / پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی شیخ بهایی

پاسخ: خانه دل: دو پایه: مشبه و مشبه به

۷- در هر یک از نمونه‌های زیر ادات تشبیه را مشخّص کنید:

الف) مرا در دل درخت مهربانی / به چه ماند؟ به سرو بوستانی فخرالدّین اسعد گرگانی

پاسخ: ادات تشبیه: ماند

ب) آورده‌اند که در ناحیت کشمیر متصیّدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی. کلیله و دمنه

پاسخ: ادات تشبیه: چون / مانستی

پ) هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف / گویی که لقمه‌ای است زمین در دهان برف کمال‌الدّین اصفهانی

پاسخ: ادات تشبیه: گویی

۸- در اشعار ذکر شده در خودارزیابی‌های درس ۳ ابیاتی را که مربوط به شاعران قرن‌های هفتم، هشتم و نهم است بیابید و بگویید کدام نوع تشبیه (گسترده یا فشرده) در آنها بیشتر است؟

پاسخ: تشبیه گسترده ==> خواجوی کرمانی
تشبیه گسترده  ==> کمال الدین اصفهانی
تشبیه فشرده ==> حافظ
تشبیه فشرده ==> عراقی
تشبیه فشرده ==> سعدی
نتیجه: تشبیه فشرده بیشتر است.

۹- در بیت: «چو دریای خون شد همه دشت و راغ / جهان چون شب و تیغ‌ها چون چراغ» فردوسی

پایه‌های آوایی را مشخّص کنید؛ سپس خانه‌هایی به تعداد آن‌ها طراحی نموده و هر پایه را در خانهٔ خود قرار دهید.

چُ دَر یایِ خون شُدهَ مِ دَشتُ راغ
جَ هان چُنشَ بُ تیغ ها چُنچِ راغ

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس اول علوم و فنون یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات دروس کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات خودارزیابی درس ۳ سوم کتاب علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

  1. فارس الهایی گفت:

    بسیار عالی بود
    ممنون از لطف شما ♥︎♥︎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *